Algemene voorwaarden MijnStJansdal


Dit zijn de algemene voorwaarden van ziekenhuis St Jansdal Harderwijk met betrekking tot MijnStJansdal. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van MijnStJansdal. Door gebruik te maken van MijnStJansdal aanvaardt u deze algemene voorwaarden.
Ziekenhuis St Jansdal heeft het recht om deze algemene voorwaarden elk moment eenzijdig te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. Ziekenhuis St Jansdal zal een bericht over de wijziging tijdig op de website van MijnStJansdal plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via MijnStJansdal. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in MijnStJansdal aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden.

Daar waar in deze voorwaarden hij/zijn wordt gebruikt kan ook gelezen worden zij/haar.

MijnStJansdal
Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk biedt patiënten via MijnStJansdal toegang tot (het delen van) het op hen betrekking hebbende elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. MijnStJansdal biedt daarnaast aan patiënten de mogelijkheid voorafgaand aan het bezoek aan het ziekenhuis vragenlijsten in te vullen, zodat deze bij het bezoek beschikbaar zijn voor de behandelaar. MijnStJansdal geeft patiënten ook de mogelijkheid om vervolgafspraken te plannen en niet acute vragen te stellen. De diensten van ziekenhuis St Jansdal zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van MijnStJansdal kan daardoor van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden ge‹nformeerd. Daarnaast kan ziekenhuis St Jansdal tijdelijk of definitief stoppen met het aanbieden van diensten aan patiënten (waaronder MijnStJansdal) zonder dat het ziekenhuis in de gelegenheid is patiënten daarover voorafgaand te informeren.

Privacy
Ziekenhuis St Jansdal vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ziekenhuis St Jansdal houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de overige wet- en regelgeving stelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van ziekenhuis St Jansdal.

Toelating, identificatie en beëindiging toegang
1. Toegang tot MijnStJansdal kan alleen op hun uitdrukkelijke verzoek worden verstrekt aan ingeschreven wilsbekwame patiënten vanaf 12 jaar van ziekenhuis St Jansdal.

2a. Patiënten kunnen slechts toegang (volmacht) krijgen tot MijnStJansdal als zij zijn ingeschreven als patiënt bij ziekenhuis St Jansdal en op basis van legitimatie aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs). Patiënten kunnen een activatiecode krijgen tijdens een poliklinisch bezoek, tijdens een opname of bij het afsprakenbureau. Op vertoon van het geldige legitimatiebewijs ontvangt de patiënt de activatiecode. De patiënt heeft deze code en een mobiele telefoon nodig voor het activeren van MijnStJansdal. Ziekenhuis St Jansdal kan de gebruiksmogelijkheden voor patiënten aan wie tijdelijke toegang tot MijnStJansdal wordt verleend, beperken.

2b. Als uitzondering kunnen patiënten die nog niet zijn ingeschreven als patiënt van ziekenhuis St Jansdal, maar voor wie na verwijzing wel een bezoek aan het St Jansdal is gepland, tijdelijk toegang krijgen tot MijnStJansdal. De tijdelijke toegang dient uitsluitend voor het invullen van vragenlijsten via MijnStJansdal. Na het polikliniekbezoek wordt de tijdelijke toegang beëindigd. De patiënt kan daarna toegang aanvragen via de normale aanvraagprocedure.

3. Patiënten hebben altijd het recht om ziekenhuis St Jansdal te verzoeken de aan hen verleende toegang tot MijnStJansdal te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot MijnStJansdal zijn de gegevens niet langer via MijnStJansdal toegankelijk voor de patiënt. Wel blijven deze in het elektronisch patiëntendossier van Ziekenhuis St Jansdal bewaard.

4. Als binnen ziekenhuis St Jansdal bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt ziekenhuis St Jansdal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk MijnStJansdal van deze patiënt en de toegang voor zijn ouders (bij patiënten onder de 12 jaar of langdurig wilsonbekwame patiënten tussen 12 en 18 jaar), mentor of curator.

5. Ziekenhuis St Jansdal beëindigt de toegang tot MijnStJansdal alleen op verzoek van de patiënt of in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen en in andere gevallen genoemd in deze voorwaarden.

6. Ziekenhuis St Jansdal behoudt zich het recht voor om aangifte te doen indien wordt ontdekt dat door patiënten, ouders van minderjarige patiënten, mentoren, curatoren of anderen wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot MijnStJansdal te verkrijgen, dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, dan wel bij het gebruik van valse documenten, zoals een ID of gezagsverklaring.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot MijnStJansdal
7. Patiënt verplicht zich zijn activatiecode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënt verleent anderen geen toegang tot MijnStJansdal met behulp van zijn inloggegevens. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zijn inloggegevens door zijn toedoen of nalaten bij derden bekend geraken. Het Ziekenhuis St Jansdal is in dat geval niet aansprakelijk voor de door patiĆ«nt geleden schade als gevolg van onbevoegde toegang tot MijnStJansdal.

8. Patiënt staat er jegens ziekenhuis St Jansdal voor in dat hij bevoegd is om MijnStJansdal te gebruiken. Patiënt is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van MijnStJansdal.

9. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via MijnStJansdal, bijvoorbeeld (i) op de eigen computer dan wel het internet, (ii) door de patiënt gemaakte (scherm)afbeeldingen of (iii) via het op papier afdrukken van informatie. Ziekenhuis St Jansdal is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook is patiënt zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur, onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na elk gebruik. Patiënt dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders oneigenlijk toegang heeft tot zijn account of andere ongebruikelijke gebeurtenissen met betrekking tot MijnStJansdal te melden bij het ziekenhuis via 0341 - 463700 of epd@stjansdal.nl.

10. Patiënt is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van MijnStJansdal. De patiënt is ook zelf verantwoordelijk voor de keuze voor het al dan niet delen van bepaalde informatie verkregen via MijnStJansdal. Patiënt vrijwaart ziekenhuis St Jansdal voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot MijnStJansdal.

11. Patiënt is zich bewust dat de waarde van medische adviezen via MijnStJansdal naar hun aard beperkt zijn. Voor een gericht medisch advies van toepassing op een specifieke individuele situatie wordt aangeraden altijd een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus of zorgverlener.

12. Patiënt bevestigt zich ervan bewust te zijn dat gegevens over het gebruik van MijnStJansdal worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten en wetenschappelijk onderzoek, zoals nader omschreven in het privacybeleid van ziekenhuis St Jansdal. Deelname aan MijnStJansdal betekent nadrukkelijk niet dat patiënt toestemming geeft tot het gebruik van de via MijnStJansdal beschikbare medische gegevens voor deze doeleinden.

13. Patiënt gebruikt in zijn communicatie in MijnStJansdal (bijvoorbeeld bij invullen van vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of vragen om advies) geen onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie.

14. Patiënt gebruikt de functionaliteiten van MijnStJansdal overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Patiënt voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van MijnStJansdal of ziekenhuis St Jansdal te omzeilen. Patiënt zal het gebruik door andere patiënten van MijnStJansdal niet beperken en of remmen. Patiënt voert geen andere acties uit die op enigerlei wijze onrechtmatig zijn tegenover ziekenhuis St Jansdal of derden.

15. Patiënt is zich ervan bewust dat ziekenhuis St Jansdal op het gebruik door patiënten van MijnStJansdal toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor de patiënt tot MijnStJansdal.

Minderjarigen
16. Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot MijnStJansdal van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben.

17. Toegang voor ouders tot MijnStJansdal is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag. Het ziekenhuis St Jansdal is gerechtigd op elk moment dat het dat nodig acht aan ouders te vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij ontbreken van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen.

18. Ouders zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot MijnStJansdal aan ziekenhuis St Jansdal te melden.

19. Ouders met ouderlijk gezag krijgen pas toegang tot MijnStJansdal van hun kind na identificatie in persoon en verificatie van het BSN van de ouders. Tevens dient een geldig legitimatiebewijs van de patiënt (het kind) overgelegd te kunnen worden. Toegang kan alleen worden aangevraagd via het afsprakenbureau.

20. Minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar kunnen uitsluitend toegang tot MijnStJansdal aanvragen voor hun ouders met ouderlijk gezag. Daartoe dient een aanvraagformulier te worden ondertekend en ingeleverd.

21. Patiënten van 16 jaar en ouder kunnen ook toegang tot hun MijnStJansdal aanvragen voor anderen door het invullen en persoonlijk inleveren van een daarvoor beschikbaar gesteld machtigingsformulier.

22. Ouders (met ouderlijk gezag) van wilsonbekwame kinderen die op het moment dat het kind voor het eerst wordt ingeschreven als patiënt in ziekenhuis St Jansdal in de leeftijd van 12 tot 18 is, kunnen toegang tot MijnStJansdal verkrijgen in overeenstemming met het bepaalde in punt 16 tot en met 19. Wel dient er daarnaast een verklaring van een arts beschikbaar te zijn inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt.

23. Zodra de patiënt de leeftijd van 16 jaar bereikt, vervalt de toegang tot MijnStJansdal van de ouders met gezag. Zij krijgen hiervan bericht. De patiënt heeft de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen. De patiënt krijgt daarvan bericht. Indien de patiënt op het moment van het bereiken van de 12-jarige leeftijd wilsonbekwaam is en de verwachting is dat deze wilsonbekwaamheid langdurig is, kunnen ouders de reeds verkregen toegang behouden mits er voor het bereiken van de 16-jarige leeftijd een verklaring van een arts beschikbaar is inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt. De toegang van de ouders tot MijnStJansdal wordt dan verlengd totdat de patiënt de 18-jarige leeftijd bereikt.

24. De verplichtingen genoemd onder 7 tot en met 15 zijn onverkort van toepassing op ouders met ouderlijk gezag als zij toegang hebben tot MijnStJansdal van het kind.

Patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator
25. Door de rechter benoemde mentoren of curatoren voor patiënten boven de 18 jaar kunnen vooralsnog geen toegang aanvragen tot MijnStJansdal voor de patiënt waarvoor het mentorschap of curatorschap is ingesteld. De gewenste of benodigde informatie kan worden verkregen via de hoofdbehandelaar van de patiënt.

26. De verplichtingen genoemd onder 7 tot en met 15 zijn onverkort van toepassing op de personen die via een machtiging toegang hebben tot MijnStJansdal voor een derde persoon.

Verplichtingen van ziekenhuis St Jansdal
27. Ziekenhuis St Jansdal verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnStJansdal voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Ziekenhuis St Jansdal zal zich inspannen om de gevolgen voor de beschikbaarheid te beperken bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan MijnStJansdal.

28. Ziekenhuis St Jansdal verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnStJansdal veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat ziekenhuis St Jansdal passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. U kunt zien dat u gebruik maakt van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van http:// worden de gegevens versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met ziekenhuis St Jansdal door te kijken naar het digitale certificaat. Het certificaat dient te vermelden dat de website wordt aangeboden door Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw software, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie.

29. Ziekenhuis St Jansdal spant zich in om de op MijnStJansdal opgenomen informatie zo volledig, juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

30. Ziekenhuis St Jansdal verplicht zich een helpdesk in te stellen voor de gebruikers van MijnStJansdal. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig doorgeven aan de helpdesk via 0341 - 46 3700 of epd@stjansdal.nl.

Uitsluitingen
31. Ziekenhuis St Jansdal is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van MijnStJansdal, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid, het tijdelijk niet beschikbaar zijn of achterstand in actualiteit van de via MijnStJansdal aangeboden informatie.

32. MijnStJansdal biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van ziekenhuis St Jansdal vallen. Deze links zijn ter informatie opgenomen. Ziekenhuis St Jansdal heeft de juistheid van de informatie op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan. Het gebruik van dergelijke informatie is voor eigen risico van de patiënt.

Slotbepaling
33. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ziekenhuis St Jansdal.

34. Het patiëntenportaal MijnStJansdal wordt aangeboden door Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe (ziekenhuis St Jansdal), Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van MijnStJansdal, dan kunt u contact opnemen met ziekenhuis St Jansdal via 0341 - 463700 (tussen 08.30 en 12.00 uur) of epd@stjansdal.nl. (graag patiëntnummer vermelden)